کد مطلب: 57179 تعداد بازدید: ۱۴۰

جلسه شورای علمی پژوهشی

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۳:۰۰

بسمی تعالی

جلسه شورای علمی پژوهشی باموضوع (بررسی راههای کیفی سازی حضوردرفراخوان شانزدهم بانوی کرامت )مورخ 1396/12/09ساعت12-10صبح درمدیریت استان تشکیل شد.

این جلسه که به منظورارتقای وضعیت پژوهش مدارس بطورعام وعمق وغنابخشیدن به اثارفراخوان بانوی کرامت به طور خاص تشکیل شده بود بعدازبحث وبررسی هابه نتایجی رسیدندکه به عنوان مصوبات جلسه به شرح ذیل ارائه میگردد.

1.اساتیدراهنمای توانمندتر وباوسعت وقت بیشتری برای همکاری دراین فراخوان دعوت شوند.

2.طلاب مستعدشناسایی شده به اساتیدموردنظرمعرفی شوندتاباراهنمایی اساتید استعدادوانگیزه طلاب موضوع موردنظرباکیفیت مطلوب بررسی ومنتج به نتیجه شود.

3.اولویت دراتنخاب موضوع باموضوعات زنان خانواده ومباحث تربیتی باشد.

4.اساتیدارزیاب که تجربه همکاری دزارزیابی مقالات سالهای قبل رادارندگزارشی دردومحورتاروزشنبه مورخ 1396/12/12به این مدیریت جهت ارسال به مدارس ارائه دهند.الف:بیان نقاط ضعف وقوت کلی مقالات ارزیابی شده:ذکرشرایط حداقلی وحداکثری لازم برای اثارارسالی جهت موفقیت دررقابت کشوری

5.پایش دقیق وتجلیل ازپژوهشگران برتردردوسطح استانی ومدرسه ای.

6.اساتیدارزیاب ازاین به بعدضمن ارزیابی دقیق وگزارش کمی (نمره ای )ازوضعیت هرمقاله توضیحات کیفی مبنی بربیان ضعف وقوت هرمقاله راجهت ارجاع به طلبه بصورت مکتوب ومشخص به نام هراثربه مدیریت استان ارائه دهند .